Privacybeleid & Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden & Privacybeleid. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een aan & verkoop en bevatten belangerijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Definities

1 Round Telecom is gevestigd op de Kuiperstraat 33, Vlaardingen

2 Website: De website van Round Telecom, Te raadplegen via www.roundtelecom.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: De natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Round Telecom en / of onze website visiet.

4: Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Round Telecom en Klant, Van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1: Op alle aanbiedingen, verkoop, Reparatie en overeenkomsten van Round Telecom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2: Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, Zijn deze voor Round Telecom slechts bindend, indien en voor zover deze door Round Telecom uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3: Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, Zijn die voorwaarden ook van toepassing zijn, Maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4: U hebt geen recht op wettelijke bedenktijd op uw aanschaf. U hebt bij ons wel de mogelijkheid om uw ongebruikte en onbeschadigde aankopen onder vertoning van uw kassabon binnen 7 dagen te ruilen.

5: Artikelen waarvan de verpakking is geopend of niet is gesealed worden niet geruild en we geven geen geld terug. Smartphone’s, GSM’, iPad’s, Tablet’s, Computer’s, / PC’s kunnen niet geruild of gerouterneerd worden.

6: Round Telecom is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst

7: Round Telecom kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit

8: Round Telecom staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatie, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Round Telecom er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9: Een door Round Telecom, Fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond vaan de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

10: Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Round Telecom daarvan in kennis te stellen.

11: Indien Round Telecom de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Prijzen en informatie

1: Alle op de website, zaak, bedrijf en in andere van Round Telecom afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2: De inhoud van de website en de zaak zelf is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Round Telecom kan echter niet garanderen dat alle infromatie op de website of de zaak zelf te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website, de zaak zelf en in andere van Round Telecom afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke progammeer- en typefouten.

Totstandkoming Overeenkomst

1: De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Round Telecom en het voldoen aan de daarbij door Round Telecom gestelde voorwaarden.

2: Indien blijktdat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Round Telecom het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3: Round Telecom kan zich binnen wettelijke kders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Round Telecom op grond van fit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aankoop of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4: Round Telecom heeft het recht aankopen en verkopen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Klachtenprocedure

1: Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Round Telecom, dan kan hij bij Round Telecom telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen.

2: Round Telecom geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Round Telecom binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Slotbepalingen

1: Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2: Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fixtel gevestigd is.

3:Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4: Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 0107526096 info@roundtelecom.nl